Rơ le nhiệt K

ThumbnailSKUPriceName
CAD50M7930.000  545.445 Relay điều khiển loại D - CAD50M7
CAD32M7930.000  545.445 Relay điều khiển loại D - CAD32M7
LR2K03211.091.000  639.872 LR2K0321 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 10…14A
LR2K03221.091.000  639.872 LR2K0322 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 12…16A
CA2KN40M7703.000  412.310 Relay điều khiển loại K - CA2KN40M7
CA2KN31M7703.000  412.310 Relay điều khiển loại K - CA2KN31M7
CA2KN22M7703.000  412.310 Relay điều khiển loại K - CA2KN22M7
LR2K0312979.000  574.184 LR2K0312 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 3.7…5.5A
LR2K0314979.000  574.184 LR2K0314 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 5.5…8A
LR2K0316979.000  574.184 LR2K0316 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 8…11.5A
LR2K0304979.000  574.184 LR2K0304 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.36…0.54A
LR2K0305979.000  574.184 LR2K0305 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.54…0.8A
LR2K0306979.000  574.184 LR2K0306 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.8…1.2A
LR2K0307979.000  574.184 LR2K0307 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 1.2…1.8A
LR2K0308979.000  574.184 LR2K0308 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 1.8…2.6A
LR2K0310979.000  574.184 LR2K0310 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 2.6…3.7A
LR2K0301979.000  574.184 LR2K0301 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.11…0.16A
LR2K0302979.000  574.184 LR2K0302 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.16…0.23A
LR2K0303979.000  574.184 LR2K0303 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.23…0.36A

Hiển thị 1–4 của 19 kết quả

-41%
-41%
-41%
-41%
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956