Vivace Series

ThumbnailSKUPriceName
KB31_1_WE_G1956.000  35.986 Công tắc 1 chiều 16AX - KB31_1_WE_G19
KB31_WE_G1960.000  38.556 Công tắc đơn 2 chiều 16AX - KB31_WE_G19
KB31BPB_WE_G1970.000  44.982 Bộ nút nhấn chung 10A - KB31BPB_WE_G19
KB32_1_WE_G1980.000  51.408 Công tác đôi 1 chiều 16AX - KB32_1_WE_G19
KB32_WE_G1998.000  62.975 Công tắc đôi 2 chiều 16AX - KB32_WE_G19
KB33_1_WE_G19106.000  68.116 Công tắc ba 1 chiều 16AX - KB33_1_WE_G19
KB31D20NE_WE_G19150.000  96.390 Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - KB31D20NE_WE_G19
ThumbnailSKUPriceName
KB426US_WE_G19100.000  64.260 Bộ ổ căm đơn 2 chấu 10A - KB426US_WE_G19
KB426US2_WE_G19120.000  77.112 Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A - KB426US2_WE_G19
KB426UEST_G19120.000  77.112 Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A - KB426UEST_G19
KB413S_G19150.000  96.390 Bộ ổ cắm đă năng 13A - KB413S_G19
KB426UES2_WE_G19180.000  115.668 Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A - KB426UES2_WE_G19
KB31USB_WE_G19930.000  597.618 Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A - KB31USB_WE_G19
KB32USB_WE_G191.470.000  944.622 Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A - KB32USB_WE_G19
ThumbnailSKUPriceName
KB31TS_WE_G19110.000  70.686 Bộ ổ cắm điện thoại đơn - KB31TS_WE_G19
KB31TV_WE_G19122.000  78.397 Bộ ổ cắm TV đơn - KB31TV_WE_G19
KB31RJ5E_WE_G19152.000  97.675 Bộ ổ cắm mạng cat 5e đơn - KB31RJ5E_WE_G19
KB32TS_G19170.000  109.242 Bộ ổ cắm điện thoại đôi - KB32TS_G19
KB31RJ6_WE_G19200.000  128.520 Bộ ổ cắm mạng cat6e đơn - KB31RJ6_WE_G19
KB32TV_G19210.000  134.946 Bộ ổ cắm TV đôi - KB32TV_G19
KB32TS_RJ5E_G19246.000  158.080 Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - KB32TS_RJ5E_G19
KB32RJ5E_G19270.000  173.502 Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - KB32RJ5E_G19
KB32RJ6_G19310.000  199.206 Bộ ổ cắm mạng cat6e đôi - KB32RJ6_G19
ThumbnailSKUPriceName
KB30_WE_G1960.000  38.556 Mặt che trơn đơn - KB30_WE_G19
KB31RF250_WE370.000  237.762 Bộ công tắc điều chỉnh tốc dộ quạt - KB31RF250_WE
KB31RD400_WE460.000  295.596 Dimmer điều chỉnh ánh sang đèn 400w - KB31RD400_WE
ThumbnailSKUPriceName
KB32SDC_WE_G19300.000  192.780 Bộ công tắc chuông - KB32SDC_WE_G19
KB31BD_C_WE_G19340.000  218.484 Bộ công tắc chuông - KB31BD_C_WE_G19
KB31EKT_WE900.000  578.340 Bộ công tắc chìa khóa thẻ - KB31EKT_WE
KBT727V_WE_G191.370.000  880.362 Bộ ổ cắm dao cạo râu - KBT727V_WE_G19
ThumbnailSKUPriceName
KB31_1_AS_G1970.000  44.982 Công tắc 1 chiều 16AX - KB31_1_AS_G19
KB31_AS_G1972.000  46.267 Công tắc đơn 2 chiều 16AX - KB31_AS_G19
KB31BPB_AS_G1990.000  57.834 Bộ nút nhấn chung 10A - KB31BPB_AS_G19
KB32_1_AS_G19100.000  64.260 Công tác đôi 1 chiều 16AX - KB32_1_AS_G19
KB32_AS_G19120.000  77.112 Công tắc đôi 2 chiều 16AX - KB32_AS_G19
KB33_1_AS_G19130.000  83.538 Công tắc ba 1 chiều 16AX - KB33_1_AS_G19
KB31D20NE_AS_G19190.000  122.094 Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - KB31D20NE_AS_G19
ThumbnailSKUPriceName
KB426US_AS_G19120.000  77.112 Bộ ổ căm đơn 2 chấu 10A - KB426US_AS_G19
KB426US2_AS_G19150.000  96.390 Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A - KB426US2_AS_G19
KB426UEST_AS_G19151.000  97.033 Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A - KB426UEST_AS_G19
KB413S_AS_G19185.000  118.881 Bộ ổ cắm đă năng 13A - KB413S_AS_G19
KB426UES2_AS_G19250.000  160.650 Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A - KB426UES2_AS_G19
KB31USB_AS_G191.130.000  726.138 Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A - KB31USB_AS_G19
KB32USB_AS_G191.790.000  1.150.254 Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A - KB32USB_AS_G19
ThumbnailSKUPriceName
KB31TS_AS_G19130.000  83.538 Bộ ổ cắm điện thoại đơn - KB31TS_AS_G19
KB31TV_AS_G19150.000  96.390 Bộ ổ cắm TV đơn - KB31TV_AS_G19
KB31RJ5E_AS_G19200.000  128.520 Bộ ổ cắm mạng cat 5e đơn - KB31RJ5E_AS_G19
KB32TS_AS_G19220.000  141.372 Bộ ổ cắm điện thoại đôi - KB32TS_AS_G19
KB31RJ6_AS_G19256.000  164.506 Bộ ổ cắm mạng cat 6e đơn - KB31RJ6_AS_G19
KB32TV_AS_G19270.000  173.502 Bộ ổ cắm TV đôi - KB32TV_AS_G19
KB32TS_RJ5E_AS_G19320.000  205.632 Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - KB32TS_RJ5E_AS_G19
KB32RJ5E_AS_G19360.000  231.336 Bộ ổ cắm mạng cat 5e đôi - KB32RJ5E_AS_G19
KB32RJ6_AS_G19370.000  237.762 Bộ ổ cắm mạng cat 6e đôi - KB32RJ6_AS_G19
ThumbnailSKUPriceName
KB30_AS_G1980.000  51.408 Mặt che trơn đơn - KB30_AS_G19
KB31RF250_AS500.000  321.300 Bộ công tắc điều chỉnh tốc dộ quạt - KB31RF250_AS
KB31RD400_AS620.000  398.412 Dimmer điều chỉnh ánh sang đèn 400w - KB31RD400_AS
ThumbnailSKUPriceName
KB32SDC_AS_G19380.000  244.188 Bộ công tắc chuông - KB32SDC_AS_G19
KB31BD_C_AS_G19440.000  282.744 Bộ công tắc chuông - KB31BD_C_AS_G19
KBT727V_AS_G191.540.000  989.604 Bộ ổ cắm dao cạo râu - KBT727V_AS_G19

Hiển thị 1–4 của 66 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956