Schneider - Khối truyền thông (13)
Module 140CRP93200
140CRP93200
Module 140CRP93200
Schneider Electric
22.011.000 VND
16.112.052 VND
Mua ngay
Module 140CRA93100
140CRA93100
Module 140CRA93100
Schneider Electric
15.038.100 VND
11.007.889 VND
Mua ngay
Module 140CRA93200
140CRA93200
Module 140CRA93200
Schneider Electric
20.236.700 VND
14.813.264 VND
Mua ngay
Module 140NOE77101
140NOE77101
Module 140NOE77101
Schneider Electric
23.102.200 VND
16.910.810 VND
Mua ngay
Module BMXNOC0402
BMXNOC0402
Module BMXNOC0402
Schneider Electric
19.228.000 VND
14.074.896 VND
Mua ngay
Module BMECRA31210
BMECRA31210
Module BMECRA31210
Schneider Electric
27.933.000 VND
20.446.956 VND
Mua ngay
PLC TM251MESE
TM251MESE
PLC TM251MESE
Schneider Electric
10.730.000 VND
6.361.817 VND
Mua ngay
PLC TM251MESC
TM251MESC
PLC TM251MESC
Schneider Electric
10.670.000 VND
6.326.243 VND
Mua ngay
Module TMC2SL1
TMC2SL1
Module TMC2SL1
Schneider Electric
1.920.000 VND
1.138.368 VND
Mua ngay
Module TM251MESE
TM251MESE
Module TM251MESE
Schneider Electric
10.730.000 VND
6.361.817 VND
Mua ngay
Module TM251MESC
TM251MESC
Module TM251MESC
Schneider Electric
10.670.000 VND
6.326.243 VND
Mua ngay
Module TM3XTRA1
TM3XTRA1
Module TM3XTRA1
Schneider Electric
2.530.000 VND
1.500.037 VND
Mua ngay
Module TM3XREC1
TM3XREC1
Module TM3XREC1
Schneider Electric
3.040.000 VND
1.802.416 VND
Mua ngay