Rơ le nhiệt K (19)
Relay điều khiển loại D
CAD32M7
Relay điều khiển loại D
Schneider Electric
877.000 VND
498.487 VND
Mua ngay
Relay điều khiển loại D
CAD50M7
Relay điều khiển loại D
Schneider Electric
877.000 VND
498.487 VND
Mua ngay
Relay điều khiển loại K
CA2KN22M7
Relay điều khiển loại K
Schneider Electric
663.000 VND
376.849 VND
Mua ngay
Relay điều khiển loại K
CA2KN31M7
Relay điều khiển loại K
Schneider Electric
663.000 VND
376.849 VND
Mua ngay
Relay điều khiển loại K
CA2KN40M7
Relay điều khiển loại K
Schneider Electric
663.000 VND
376.849 VND
Mua ngay
LR2K0322- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 12…16A
LR2K0322
LR2K0322- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 12…16A
Schneider Electric
1.028.000 VND
584.315 VND
Mua ngay
LR2K0321- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 10…14A
LR2K0321
LR2K0321- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 10…14A
Schneider Electric
1.028.000 VND
584.315 VND
Mua ngay
LR2K0316- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 8…11.5A
LR2K0316
LR2K0316- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 8…11.5A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0314- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 5.5…8A
LR2K0314
LR2K0314- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 5.5…8A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0312- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 3.7…5.5A
LR2K0312
LR2K0312- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 3.7…5.5A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0310- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 2.6…3.7A
LR2K0310
LR2K0310- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 2.6…3.7A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0308- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 1.8…2.6A
LR2K0308
LR2K0308- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 1.8…2.6A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0307- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 1.2…1.8A
LR2K0307
LR2K0307- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 1.2…1.8A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0306- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.8…1.2A
LR2K0306
LR2K0306- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.8…1.2A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0305- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.54…0.8A
LR2K0305
LR2K0305- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.54…0.8A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0304- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.36…0.54A
LR2K0304
LR2K0304- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.36…0.54A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0303- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.23…0.36A
LR2K0303
LR2K0303- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.23…0.36A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0302- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.16…0.23A
LR2K0302
LR2K0302- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.16…0.23A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay
LR2K0301- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.11…0.16A
LR2K0301
LR2K0301- Relay nhiệt cho khởi động từ loại K, 0.11…0.16A
Schneider Electric
922.000 VND
524.065 VND
Mua ngay