MCT-Biến dòng đo lường loại đúc tròn có Busbar (1)