MCT-Biến dòng đo lường 3Phase hộp đúc (10)
OB3P-140 BIẾN DÒNG 600/5A
OB3P-140-600/5A
OB3P-140 BIẾN DÒNG 600/5A
Omega
520.000 VND
520.000 VND
Mua ngay
OB3P-140 BIẾN DÒNG 500/5A
OB3P-140-500/5A
OB3P-140 BIẾN DÒNG 500/5A
Omega
510.000 VND
510.000 VND
Mua ngay
OA3P-140 BIẾN DÒNG 400/5A
OA3P-140-400/5A
OA3P-140 BIẾN DÒNG 400/5A
Omega
490.000 VND
490.000 VND
Mua ngay
OA3P-140 BIẾN DÒNG 300/5A
OA3P-140-300/5A
OA3P-140 BIẾN DÒNG 300/5A
Omega
490.000 VND
490.000 VND
Mua ngay
OA3P-105 BIẾN DÒNG 250/5A
OA3P-105-250/5A
OA3P-105 BIẾN DÒNG 250/5A
Omega
450.000 VND
450.000 VND
Mua ngay
OA3P-105 BIẾN DÒNG 200/5A
OA3P-105-200/5A
OA3P-105 BIẾN DÒNG 200/5A
Omega
440.000 VND
440.000 VND
Mua ngay
OA3P-105 BIẾN DÒNG 150/5A
OA3P-105- 150/5A
OA3P-105 BIẾN DÒNG 150/5A
Omega
430.000 VND
430.000 VND
Mua ngay
OA3P-105 BIẾN DÒNG 100/5A
OA3P-105-100/5A
OA3P-105 BIẾN DÒNG 100/5A
Omega
420.000 VND
420.000 VND
Mua ngay
OA3P-105 BIẾN DÒNG 75/5A
OA3P-105-75/5A
OA3P-105 BIẾN DÒNG 75/5A
Omega
410.000 VND
410.000 VND
Mua ngay
OA3P-105 BIẾN DÒNG MCT 50/5A
OA3P-105-MCT 50/5A
OA3P-105 BIẾN DÒNG MCT 50/5A
Omega
410.000 VND
410.000 VND
Mua ngay