MCT-Biến dòng đo lường 1Phase hộp đúc (18)
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 3000/5A
OA1P-130/100-3000/5A
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 3000/5A
Omega
550.000 VND
550.000 VND
Mua ngay
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 2500/5A
OA1P-130/100-2500/5A
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 2500/5A
Omega
480.000 VND
480.000 VND
Mua ngay
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 2000/5A
OA1P-130/100-2000/5A
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 2000/5A
Omega
370.000 VND
370.000 VND
Mua ngay
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 1600/5A
OA1P-130/100-1600/5A
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 1600/5A
Omega
340.000 VND
340.000 VND
Mua ngay
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 1200/5A
OA1P-130/100-1200/5A
OA1P- 130/100 BIẾN DÒNG 1200/5A
Omega
300.000 VND
300.000 VND
Mua ngay
OA1P-95/60 BIẾN DÒNG 1200/5A
OA1P-95/60-1200/5A
OA1P-95/60 BIẾN DÒNG 1200/5A
Omega
290.000 VND
290.000 VND
Mua ngay
OA1P-95/60 BIẾN DÒNG 1000/5A
OA1P-95/60-1000/5A
OA1P-95/60 BIẾN DÒNG 1000/5A
Omega
265.000 VND
265.000 VND
Mua ngay
OA1P-95/60 BIẾN DÒNG 800/5A
OA1P-95/60-800/5A
OA1P-95/60 BIẾN DÒNG 800/5A
Omega
235.000 VND
235.000 VND
Mua ngay
OA1P-70/40 BIẾN DÒNG 600/5A
OA1P-70/40-600/5A
OA1P-70/40 BIẾN DÒNG 600/5A
Omega
145.000 VND
145.000 VND
Mua ngay
OA1P-70/40 BIẾN DÒNG 500/5A
OA1P-70/40-500/5A
OA1P-70/40 BIẾN DÒNG 500/5A
Omega
140.000 VND
140.000 VND
Mua ngay
OA1P-62/40 BIẾN DÒNG 400/5A
OA1P-62/40- 400/5A
OA1P-62/40 BIẾN DÒNG 400/5A
Omega
110.000 VND
110.000 VND
Mua ngay
OA1P-62/40 BIẾN DÒNG 300/5A
OA1P-62/40- 300/5A
OA1P-62/40 BIẾN DÒNG 300/5A
Omega
110.000 VND
110.000 VND
Mua ngay
OA1P-62/40 BIẾN DÒNG 250/5A
OA1P-62/40-250/5A
OA1P-62/40 BIẾN DÒNG 250/5A
Omega
110.000 VND
110.000 VND
Mua ngay
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 200/5A
OA1P-62/20-200/5A
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 200/5A
Omega
105.000 VND
105.000 VND
Mua ngay
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 150/5A
OA1P-62/20-150/5A
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 150/5A
Omega
105.000 VND
105.000 VND
Mua ngay
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 100/5A
OA1P-62/20-100/5A
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 100/5A
Omega
105.000 VND
105.000 VND
Mua ngay
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 75/5A
OA1P-62/20-75/5A
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 75/5A
Omega
105.000 VND
105.000 VND
Mua ngay
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 50/5A
OA1P-62/20-50/5A
OA1P-62/20 BIẾN DÒNG 50/5A
Omega
105.000 VND
105.000 VND
Mua ngay