Khởi động động cơ (546)
MCB + Overload (3P) - 24~32A - 20 (HP 3φ 380V)
MR-32S-32
MCB + Overload (3P) - 24~32A - 20 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
490.000 VND
441.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 20~25A - 15(16) (HP 3φ 380V)
MR-32S-25
MCB + Overload (3P) - 20~25A - 15(16) (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
490.000 VND
441.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 17~23A - 15 (HP 3φ 380V)
MR-32S-23
MCB + Overload (3P) - 17~23A - 15 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
490.000 VND
441.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 13~18A - 10 (HP 3φ 380V)
MR-32S-18
MCB + Overload (3P) - 13~18A - 10 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
490.000 VND
441.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 9~14A - 5~7.5 (HP 3φ 380V)
MR-32S-14
MCB + Overload (3P) - 9~14A - 5~7.5 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
490.000 VND
441.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 6~10A - 4~5 (HP 3φ 380V)
MR-32S-10
MCB + Overload (3P) - 6~10A - 4~5 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 4~6.3A - 3 (HP 3φ 380V)
MR-32S-6.3
MCB + Overload (3P) - 4~6.3A - 3 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 2.5~4A- 2 (HP 3φ 380V)
MR-32S-4
MCB + Overload (3P) - 2.5~4A- 2 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 1.6~2.5A - 1 (HP 3φ 380V)
MR-32S-2.5
MCB + Overload (3P) - 1.6~2.5A - 1 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 1~1.6A - 1/2 (HP 3φ 380V)
MR-32S-1.6
MCB + Overload (3P) - 1~1.6A - 1/2 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 0.63~1A - 1/3 (HP 3φ 380V)
MR-32S-1
MCB + Overload (3P) - 0.63~1A - 1/3 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 0.4~0.63A - 1/4 (HP 3φ 380V)
MR-32S-0.63
MCB + Overload (3P) - 0.4~0.63A - 1/4 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 0.25~0.4A - 1/8 (HP 3φ 380V)
MR-32S-0.4
MCB + Overload (3P) - 0.25~0.4A - 1/8 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 0.16~0.25A - 1/19 (HP 3φ 380V)
MR-32S-0.25
MCB + Overload (3P) - 0.16~0.25A - 1/19 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
MCB + Overload (3P) - 0.1~0.16A - 1/30 (HP 3φ 380V)
MR-32S-0.16
MCB + Overload (3P) - 0.1~0.16A - 1/30 (HP 3φ 380V)
SHIHLIN
480.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
Overload - 350(260~400)A
TH-P400T(E)
Overload - 350(260~400)A
SHIHLIN
3.300.000 VND
2.970.000 VND
Mua ngay
Overload - 260(200~320)A
TH-P400T(E)
Overload - 260(200~320)A
SHIHLIN
3.300.000 VND
2.970.000 VND
Mua ngay
Overload - 200(150~250)A
TH-P220T(E)
Overload - 200(150~250)A
SHIHLIN
2.300.000 VND
2.070.000 VND
Mua ngay
Overload - 160(120~200)A
TH-P120TAV(E)
Overload - 160(120~200)A
SHIHLIN
1.045.455 VND
940.910 VND
Mua ngay
Overload - 130(100~160)A
TH-P120TAV(E)
Overload - 130(100~160)A
SHIHLIN
1.045.455 VND
940.910 VND
Mua ngay
Overload - 105(80~130)A
TH-P120TAV(E)
Overload - 105(80~130)A
SHIHLIN
1.045.455 VND
940.910 VND
Mua ngay
Overload - 80(60~100)A
TH-P120(E)
Overload - 80(60~100)A
SHIHLIN
790.909 VND
711.818 VND
Mua ngay
Overload - 67(54~80)A
TH-P120(E)
Overload - 67(54~80)A
SHIHLIN
790.909 VND
711.818 VND
Mua ngay
Overload - 54(43~65)A
TH-P120(E)
Overload - 54(43~65)A
SHIHLIN
790.909 VND
711.818 VND
Mua ngay
Overload - 40(32~48)A
TH-P120(E)
Overload - 40(32~48)A
SHIHLIN
790.909 VND
711.818 VND
Mua ngay
Overload - 80(60~100)A
TH-P60TAV(E)
Overload - 80(60~100)A
SHIHLIN
378.182 VND
340.364 VND
Mua ngay
Overload - 67(54~80)A
TH-P60TAV(E)
Overload - 67(54~80)A
SHIHLIN
378.182 VND
340.364 VND
Mua ngay
Overload - 54(43~65)A
TH-P60V(E)
Overload - 54(43~65)A
SHIHLIN
346.364 VND
311.728 VND
Mua ngay
Overload - 40A(32~48)A
TH-P60V(E)
Overload - 40A(32~48)A
SHIHLIN
346.364 VND
311.728 VND
Mua ngay
Overload - 33(28~38)A
TH-P60V(E)
Overload - 33(28~38)A
SHIHLIN
346.364 VND
311.728 VND
Mua ngay