Detuned Reactor (15)
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 100kvar
LVR14X00A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
47.027.000 VND
14.813.505 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 50kvar
LVR14500A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
34.916.000 VND
10.998.540 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 25kvar
LVR14250A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
25.266.000 VND
7.958.790 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR14125A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
17.922.000 VND
5.645.430 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR14065A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
21.951.000 VND
6.914.565 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 100kvar
LVR07X00A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
34.868.000 VND
10.983.420 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 50kvar
LVR07500A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
21.921.000 VND
6.905.115 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 25kvar
LVR07250A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
17.340.000 VND
5.462.100 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR07125A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
16.362.000 VND
5.154.030 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR07065A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
28.982.000 VND
9.129.330 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 100kvar
LVR05X00A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
43.568.000 VND
13.723.920 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 50kvar
LVR05500A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
26.110.000 VND
8.224.650 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 25kvar
LVR05250A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
20.872.000 VND
6.574.680 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR05125A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
18.178.000 VND
5.726.070 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR05065A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
32.654.000 VND
10.286.010 VND
Mua ngay