Đèn Cao áp (14)
Đèn hibay led 420w-58800lm PHLN420L
PHLN420L
Đèn hibay led 420w-58800lm PHLN420L
Paragon
20.525.450 VND
14.059.933 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 360w-50400lm PHLN360L
PHLN360L
Đèn hibay led 360w-50400lm PHLN360L
Paragon
18.054.550 VND
12.367.367 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 240w-33600lm PHLN240L
PHLN240L
Đèn hibay led 240w-33600lm PHLN240L
Paragon
11.410.910 VND
7.816.473 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 200w-26000lm PHBFF200L
PHBFF200L
Đèn hibay led 200w-26000lm PHBFF200L
Paragon
4.349.090 VND
2.979.127 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 150w-19500lm PHBFF150L
PHBFF150L
Đèn hibay led 150w-19500lm PHBFF150L
Paragon
4.041.820 VND
2.768.647 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 100w-13000lm PHBFF100L
PHBFF100L
Đèn hibay led 100w-13000lm PHBFF100L
Paragon
3.773.640 VND
2.584.943 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 180w-23400lm PHBCC180L
PHBCC180L
Đèn hibay led 180w-23400lm PHBCC180L
Paragon
7.516.360 VND
5.148.707 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 100w-13000lm PHBCC100L
PHBCC100L
Đèn hibay led 100w-13000lm PHBCC100L
Paragon
5.181.820 VND
3.549.547 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 150w-15570lm PHBEE150L
PHBEE150L
Đèn hibay led 150w-15570lm PHBEE150L
Paragon
5.435.450 VND
3.804.815 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 120w-12600lm PHBEE120L
PHBEE120L
Đèn hibay led 120w-12600lm PHBEE120L
Paragon
5.051.820 VND
3.460.497 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 100w-10500lm PHBEE100L
PHBEE100L
Đèn hibay led 100w-10500lm PHBEE100L
Paragon
4.716.360 VND
3.230.707 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 200w-20000lm PHBDD200L
PHBDD200L
Đèn hibay led 200w-20000lm PHBDD200L
Paragon
6.836.360 VND
4.682.907 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 150w-15000lm PHBDD150L
PHBDD150L
Đèn hibay led 150w-15000lm PHBDD150L
Paragon
6.230.000 VND
4.267.550 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 100w-10000lm PHBDD100L
PHBDD100L
Đèn hibay led 100w-10000lm PHBDD100L
Paragon
4.840.000 VND
3.315.400 VND
Mua ngay