Đèn Cao áp (14)
Đèn hibay led 420w-58800lm PHLN420L
PHLN420L
Đèn hibay led 420w-58800lm PHLN420L
Paragon
20.525.456 VND
13.341.546 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 360w-50400lm PHLN360L
PHLN360L
Đèn hibay led 360w-50400lm PHLN360L
Paragon
18.054.544 VND
11.735.454 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 240w-33600lm PHLN240L
PHLN240L
Đèn hibay led 240w-33600lm PHLN240L
Paragon
11.410.909 VND
7.417.091 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 200w-26000lm PHBFF200L
PHBFF200L
Đèn hibay led 200w-26000lm PHBFF200L
Paragon
4.349.091 VND
2.826.909 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 150w-19500lm PHBFF150L
PHBFF150L
Đèn hibay led 150w-19500lm PHBFF150L
Paragon
4.041.818 VND
2.627.182 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 100w-13000lm PHBFF100L
PHBFF100L
Đèn hibay led 100w-13000lm PHBFF100L
Paragon
3.773.636 VND
2.452.863 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 180w-23400lm PHBCC180L
PHBCC180L
Đèn hibay led 180w-23400lm PHBCC180L
Paragon
7.516.364 VND
4.885.637 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 100w-13000lm PHBCC100L
PHBCC100L
Đèn hibay led 100w-13000lm PHBCC100L
Paragon
5.181.818 VND
3.368.182 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 150w-15570lm PHBEE150L
PHBEE150L
Đèn hibay led 150w-15570lm PHBEE150L
Paragon
5.435.455 VND
3.533.046 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 120w-12600lm PHBEE120L
PHBEE120L
Đèn hibay led 120w-12600lm PHBEE120L
Paragon
5.051.818 VND
3.283.682 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 100w-10500lm PHBEE100L
PHBEE100L
Đèn hibay led 100w-10500lm PHBEE100L
Paragon
4.716.364 VND
3.065.637 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 200w-20000lm PHBDD200L
PHBDD200L
Đèn hibay led 200w-20000lm PHBDD200L
Paragon
6.836.364 VND
4.443.637 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 150w-15000lm PHBDD150L
PHBDD150L
Đèn hibay led 150w-15000lm PHBDD150L
Paragon
6.230.000 VND
4.049.500 VND
Mua ngay
Đèn hibay led 100w-10000lm PHBDD100L
PHBDD100L
Đèn hibay led 100w-10000lm PHBDD100L
Paragon
4.840.000 VND
3.146.000 VND
Mua ngay