CADIVI-Cáp chống cháy (252)
Dây nhôm trần xoắn A-240
A-240
Dây nhôm trần xoắn A-240
HVN (Hoang Vina)
82.000 VND
82.000 VND
Mua ngay
Dây nhôm trần xoắn A-185
A-185
Dây nhôm trần xoắn A-185
HVN (Hoang Vina)
84.700 VND
84.700 VND
Mua ngay
Dây nhôm trần xoắn A-150
A-150
Dây nhôm trần xoắn A-150
HVN (Hoang Vina)
82.300 VND
82.300 VND
Mua ngay
Dây nhôm trần xoắn A-120
A-120
Dây nhôm trần xoắn A-120
HVN (Hoang Vina)
83.200 VND
83.200 VND
Mua ngay
Dây nhôm trần xoắn A-95
A-95
Dây nhôm trần xoắn A-95
HVN (Hoang Vina)
84.600 VND
84.600 VND
Mua ngay
Dây nhôm trần xoắn A-70
A-70
Dây nhôm trần xoắn A-70
HVN (Hoang Vina)
87.900 VND
87.900 VND
Mua ngay
Dây nhôm trần xoắn A-50
A-50
Dây nhôm trần xoắn A-50
HVN (Hoang Vina)
81.400 VND
81.400 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-400/51 (54/3.05+7/3.05)
ACSR-400/51
Dây nhôm lõi thép ACSR-400/51 (54/3.05+7/3.05)
HVN (Hoang Vina)
71.300 VND
71.300 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-300/39 (24/4+7/2.65)
ACSR-300/39
Dây nhôm lõi thép ACSR-300/39 (24/4+7/2.65)
HVN (Hoang Vina)
71.300 VND
71.300 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)
ACSR-240/32
Dây nhôm lõi thép ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)
HVN (Hoang Vina)
69.570 VND
69.570 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-185/24 (24/3.15+7/2.1)
ACSR-185/24
Dây nhôm lõi thép ACSR-185/24 (24/3.15+7/2.1)
HVN (Hoang Vina)
69.540 VND
69.540 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-150/24 (26/2.7+7/2.1)
ACSR-150/24
Dây nhôm lõi thép ACSR-150/24 (26/2.7+7/2.1)
HVN (Hoang Vina)
67.740 VND
67.740 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-150/19 (24/2.8+7/1.85)
ACSR-150/19
Dây nhôm lõi thép ACSR-150/19 (24/2.8+7/1.85)
HVN (Hoang Vina)
71.990 VND
71.990 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-120/19 (26/2.4+7/1.85)
ACSR-120/19
Dây nhôm lõi thép ACSR-120/19 (26/2.4+7/1.85)
HVN (Hoang Vina)
72.010 VND
72.010 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)
ACSR-95/16
Dây nhôm lõi thép ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)
HVN (Hoang Vina)
66.990 VND
66.990 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 (6/3.8+1/3.8)
ACSR-70/11
Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 (6/3.8+1/3.8)
HVN (Hoang Vina)
67.760 VND
67.760 VND
Mua ngay
Dây nhôm lõi thép ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)
ACSR-50/8
Dây nhôm lõi thép ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)
HVN (Hoang Vina)
68.290 VND
68.290 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x400+1x240
CXV/FRT-3x400+1x240
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x400+1x240
HVN (Hoang Vina)
3.167.500 VND
3.167.500 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x400+1x185
CXV/FRT-3x400+1x185
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x400+1x185
HVN (Hoang Vina)
2.946.800 VND
2.946.800 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x300+1x185
CXV/FRT-3x300+1x185
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x300+1x185
HVN (Hoang Vina)
2.398.600 VND
2.398.600 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x300+1x150
CXV/FRT-3x300+1x150
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x300+1x150
HVN (Hoang Vina)
2.391.700 VND
2.391.700 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x240+1x185
CXV/FRT-3x240+1x185
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x240+1x185
HVN (Hoang Vina)
2.063.100 VND
2.063.100 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x240+1x150
CXV/FRT-3x240+1x150
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x240+1x150
HVN (Hoang Vina)
1.979.100 VND
1.979.100 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x240+1x120
CXV/FRT-3x240+1x120
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x240+1x120
HVN (Hoang Vina)
1.918.700 VND
1.918.700 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x185+1x120
CXV/FRT-3x185+1x120
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x185+1x120
HVN (Hoang Vina)
1.529.100 VND
1.529.100 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x185+1x95
CXV/FRT-3x185+1x95
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x185+1x95
HVN (Hoang Vina)
1.429.600 VND
1.429.600 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x150+1x95
CXV/FRT-3x150+1x95
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x150+1x95
HVN (Hoang Vina)
1.223.800 VND
1.223.800 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x150+1x70
CXV/FRT-3x150+1x70
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x150+1x70
HVN (Hoang Vina)
1.165.200 VND
1.165.200 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x120+1x95
CXV/FRT-3x120+1x95
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x120+1x95
HVN (Hoang Vina)
1.033.300 VND
1.033.300 VND
Mua ngay
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x120+1x70
CXV/FRT-3x120+1x70
Cáp Chống Cháy CXV/FRT-3x120+1x70
HVN (Hoang Vina)
976.800 VND
976.800 VND
Mua ngay