ATS Compact NS and Compact NSX

ThumbnailSKUPriceName
2947243.337.000  21.356.474 Automatic control option - 29472
293529.595.000  4.728.416 IVE electrical interlocking unit - 29352
546556.402.000  3.154.906 IVE electrical interlocking unit - 54655
2947036.054.000  17.767.411 Automatic control option - 29470
ATSNS100H4E2286.658.000  141.265.062 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 1000A 70kA - ATSNS100H4E2
ATSNS125H4E2340.613.000  158.316.922 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 1250A 70kA - ATSNS125H4E2
ATSNS160H4E2385.790.000  179.315.192 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 1600A 70kA - ATSNS160H4E2
ATSNS080H3E2228.363.000  112.537.286 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 800A 70kA - ATSNS080H3E2
ATSNS100H3E2245.711.000  121.086.381 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 1000A 70kA - ATSNS100H3E2
ATSNS125H3E2286.107.000  132.982.534 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 1250A 70kA - ATSNS125H3E2
ATSNS160H3E2319.174.000  148.352.075 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 1600A 70kA - ATSNS160H3E2
ATSNS06bH4E2264.177.000  130.186.426 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 630A 70kA - ATSNS06bH4E2
ATSNS080H4E2272.694.000  134.383.603 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 800A 70kA - ATSNS080H4E2
ATSNS080N4E2254.121.000  125.230.829 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 800A 50kA - ATSNS080N4E2
ATSNS100N4E2267.705.000  131.925.024 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 1000A 50kA - ATSNS100N4E2
ATSNS125N4E2325.277.000  151.188.750 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 1250A 50kA - ATSNS125N4E2
ATSNS160N4E2366.702.000  170.443.090 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 1600A 50kA - ATSNS160N4E2
ATSNS06bH3E2223.056.000  109.921.997 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 630A 70kA - ATSNS06bH3E2
ATSNS125N3E2268.659.000  124.872.703 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 1250A 50kA - ATSNS125N3E2
ATSNS160N3E2298.475.000  138.731.180 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 1600A 50kA - ATSNS160N3E2
ATSNS06bN4E2242.112.000  119.312.794 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 630A 50kA - ATSNS06bN4E2
ATSNS06bN3E2210.674.000  103.820.147 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 630A 50kA - ATSNS06bN3E2
ATSNS080N3E2218.516.000  107.684.685 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 800A 50kA - ATSNS080N3E2
ATSNS100N3E2224.164.000  110.468.019 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 1000A 50kA - ATSNS100N3E2
ATSNSX016H4FTM75.109.000  37.013.715 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 160A 70kA - ATSNSX016H4FTM
ATSNSX025H4FTM90.625.000  44.660.000 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 250A 70kA - ATSNSX025H4FTM
ATSNSX040H4FMI2132.814.000  65.450.739 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 400A 50kA - ATSNSX040H4FMI2
ATSNSX063H4FMI2157.144.000  77.440.563 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 630A 50kA - ATSNSX063H4FMI2
ATSNSX040H3FMI2125.052.000  61.625.626 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 400A 50kA - ATSNSX040H3FMI2
ATSNSX063H3FMI2138.684.000  68.343.475 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 630A 50kA - ATSNSX063H3FMI2
ATSNSX010H4FTM67.530.000  33.278.784 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 100A 70kA - ATSNSX010H4FTM
ATSNSX025F4FTM83.603.000  41.199.558 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 250A 36kA - ATSNSX025F4FTM
ATSNSX040N4FMI2128.144.000  63.149.363 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 400A 50kA - ATSNSX040N4FMI2
ATSNSX063N4FMI2143.967.000  70.946.938 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 630A 50kA - ATSNSX063N4FMI2
ATSNSX010H3FTM63.129.000  31.109.971 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 100A 70kA - ATSNSX010H3FTM
ATSNSX016H3FTM70.412.000  34.699.034 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 160A 70kA - ATSNSX016H3FTM
ATSNSX025H3FTM80.370.000  39.606.336 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 250A 70kA - ATSNSX025H3FTM
ATSNSX025F3FTM74.921.000  36.921.069 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 250A 36kA - ATSNSX025F3FTM
ATSNSX040N3FMI2119.542.000  58.910.298 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 400A 50kA - ATSNSX040N3FMI2
ATSNSX063N3FMI2132.483.000  65.287.622 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 630A 50kA - ATSNSX063N3FMI2
ATSNSX010F4FTM65.957.000  32.503.610 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 100A 36kA - ATSNSX010F4FTM
ATSNSX016F4FTM72.630.000  35.792.064 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 160A 36kA - ATSNSX016F4FTM
LV432694ATNSX22A100.454.000  49.503.731 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 4P 400A 50kA - LV432694ATNSX22A
LV432894ATNSX22A131.414.000  64.760.819 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 4P 630A 50kA - LV432894ATNSX22A
ATSNSX010F3FTM60.958.000  30.040.102 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 100A 36kA - ATSNSX010F3FTM
ATSNSX016F3FTM66.008.000  32.528.742 Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 3P 160A 36kA - ATSNSX016F3FTM
LV432693ATNSX22A87.131.000  42.938.157 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 3P 400A 50kA - LV432693ATNSX22A
LV432893ATNSX22A119.904.000  59.088.691 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 3P 630A 50kA - LV432893ATNSX22A
LV429640ATNSX22A50.490.000  24.881.472 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 4P 100A 36kA - LV429640ATNSX22A
LV430640ATNSX22A63.279.000  31.183.891 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 4P 160A 36kA - LV430640ATNSX22A
LV431640ATNSX22A80.606.000  39.722.637 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 4P 250A 36kA - LV431640ATNSX22A
LV432694ATNSX12A91.319.000  45.002.003 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 4P 400A 50kA - LV432694ATNSX12A
LV432894ATNSX12A122.722.000  60.477.402 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 4P 630A 50kA - LV432894ATNSX12A
LV429630ATNSX22A47.982.000  23.645.530 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 3P 100A 36kA - LV429630ATNSX22A
LV430630ATNSX22A50.434.000  24.853.875 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 3P 160A 36kA - LV430630ATNSX22A
LV431630ATNSX22A58.245.000  28.703.136 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát , 3P 250A 36kA - LV431630ATNSX22A
LV432893ATNSX12A109.002.000  53.716.186 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 3P 630A 50kA - LV432893ATNSX12A
LV429640ATNSX12A48.194.000  23.750.003 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 4P 100A 36kA - LV429640ATNSX12A
LV430640ATNSX12A54.391.000  26.803.885 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 4P 160A 36kA - LV430640ATNSX12A
LV431640ATNSX12A73.278.000  36.111.398 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 4P 250A 36kA - LV431640ATNSX12A
LV429630ATNSX12A42.650.000  21.017.920 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 3P 100A 36kA - LV429630ATNSX12A
LV430630ATNSX12A45.953.000  22.645.638 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 3P 160A 36kA - LV430630ATNSX12A
LV431630ATNSX12A52.951.000  26.094.253 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 3P 250A 36kA - LV431630ATNSX12A
LV432693ATNSX12A79.212.000  39.035.674 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 3P 400A 50kA - LV432693ATNSX12A

Hiển thị 1–4 của 64 kết quả

-51%
43.337.000  21.356.474 
-51%
36.054.000  17.767.411 
-51%
6.402.000  3.154.906 
-51%
9.595.000  4.728.416 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956